High lights : प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न |कार्यक्रम तथा बैठक :